Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Siedziba Główna
Cold Jet
455 Wards Corner Road
Loveland, OH, 45140
USA

Niniejsza polityka prywatności jest wiążąca pomiędzy Państwem, jako Użytkownikiem tej Strony internetowej i Cold Jet, właścicielem i dostawcą tej Strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności reguluje wykorzystywanie przez nas wszelkich Danych przez nas zgromadzonych lub przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy żadnych innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z niniejszej Strony internetowej, w tym między innymi przy wykorzystaniu łączy do stron w mediach społecznościowych, jakie możemy publikować.

Poniższa informacja o prywatności danych zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Cold Jet LLC, Cold Jet BVBA, Cold Jet GmbH, Cold Jet A/S, Cold Jet S.L. oraz Cold Jet Sp. z o.o. (zwane łącznie „Cold Jet”).

W miarę potrzeb konieczne może być dostosowanie niniejszej polityki dotyczącej prywatności w całości, lub jej określonych części, by zapewnić jej zgodność z aktualnymi wymaganiami prawnymi lub dostosować do wprowadzenia nowych usług. Najnowsza wersja naszej polityki prywatności znajduje się pod adresem: https://www.coldjet.com/en/company/privacy-policy.php

I. Informacje ogólne dotyczące ochrony danych w Cold Jet

Administrator i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest Cold Jet.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Cold Jet jest gotowy do udzielania odpowiedzi pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wszystkie Państwa pytania dotyczące ochrony danych w Cold Jet. Możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod następującym adresem:
Cold Jet
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
455 Wards Corner Road
Loveland, OH 45140
USA

Email: [email protected]

Prawo związane z prywatnością danych

W związku z każdym przetwarzaniem danych osobowych przez Cold Jet, wszystkim osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa zgodnie z art. 15-21 RODO w granicach ustawowych określonych przez kraje członkowskie:
• Prawo do informacji
• Prawo do sprostowania danych
• Prawo do usunięcia danych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania
• Prawo do przeniesienia danych
• Prawo do sprzeciwu

Ponadto przysługuje Państwu prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie ze skutkiem dla przetwarzania w przyszłości. Takie odwołanie nie ma wpływu na przeszłość, tj. nie wpływa na skuteczność przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania zgody. Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Cold Jet nie jest zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych lub nie są Państwo zadowoleni z otrzymanych od nas informacji, mogą Państwo złożyć skargę do odpowiedniego urzędu nadzoru (por. art. 77 RODO).

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dbamy o to, by nie przekazywać Państwa danych do odbiorców w krajach niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony (państwa trzecie). Jednak w niektórych przypadkach nie można tego uniknąć całkowicie. Gdy tak się dzieje, Cold Jet podejmował i będzie podejmować odpowiednie działania, by zapewnić zawsze właściwy poziom ochrony danych przez odbiorcę.

Okres przechowywania danych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne w związku z wypełnianiem przez nas naszych obowiązków umownych. Jeżeli dane, których to dotyczy, nie są już potrzebne w tym celu, są co do zasady usuwane. Jednak aby sprostać pewnym wymogom prawnym, musimy przechowywać niektóre dane po zakończeniu stosunków umownych. Dotyczy to dokumentacji handlowej i podatkowej, obowiązków dowodowych i dotyczących gromadzenia danych. W takich przypadkach, co do zasady, wymagane jest od nas zabezpieczenie lub przechowywanie danych przez okres od trzech do dziesięciu lat, a w sporadycznych przypadkach, np. sporów sądowych, przez znacznie dłuższy okres.

Czy informacje o mnie są bezpieczne?

Projektujemy nasze systemy i urządzenia, mając na względzie bezpieczeństwo i prywatność.
Dokładamy starań, by chronić bezpieczeństwo Państwa informacji w trakcie ich przesyłania przy użyciu oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL), szyfrującego wprowadzane przez Państwa informacje.
Za pośrednictwem naszej strony nie gromadzimy informacji o kartach kredytowych, ani innych informacji finansowych.
Posiadamy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych klientów. Nasze procedury bezpieczeństwa oznaczają, że możemy prosić o potwierdzenie tożsamości, zanim ujawnimy Państwa dane osobowe.

II. Przetwarzanie danych osobowych przez Cold Jet w związku z głównym celem prowadzenia działalności

Cold Jet posiada pełną ofertę produktów i usług dla klientów z branży przemysłowej, detalicznej, naukowej, badawczej i sektora publicznego. Nasi klienci, dostawcy i partnerzy są tak zróżnicowani, jak my. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do prowadzenia naszej złożonej działalności międzynarodowej.

Typ i pochodzenie danych osobowych przetwarzanych przez Cold Jet

Przetwarzamy dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym do wypełniania naszych obowiązków umownych i prawnych w związku ze stosunkami gospodarczymi z naszymi klientami, dostawcami i partnerami. „Przetwarzanie” obejmuje m.in. gromadzenie, przechowywanie, usuwanie i przekazywanie przez nas danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują:
• Podstawowe i kontaktowe dane klientów i dostawców, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, funkcja, dział naszych osób kontaktowych, itd.
• Dane, których potrzebujemy do wystawienia faktury i obsługi płatności, takie jak informacje bankowe, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące zarządzania kredytami, itd., o ile dotyczą one danych osoby fizycznej;
• Szczególne kategorie danych osobowych dotyczące klientów
• Informacje dotyczące zarządzania relacjami z dostawcami i klientami, takie jak historia zamówień, itd., o ile dotyczą one danych osoby fizycznej;
• Szczególne kategorie danych osobowych dotyczące klientów naszej spółki zajmującej się świadczeniem usług z zakresu ochrony zdrowia, takie jak informacje dotyczące diagnozy i terapii, wymagane do leczenia.

Regularnie otrzymujemy dane osobowe przetwarzane przez nas w ramach i w zakresie naszych reklamacji biznesowych z naszymi klientami. W niektórych przypadkach otrzymujemy także dane osobowe od spółek stowarzyszonych z Cold Jet, np. dane kontaktowe od dostawców w ramach zarządzania relacjami z dostawcami Cold Jet. W niektórych przypadkach także przetwarzamy dane osobowe, jakie otrzymaliśmy w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Przypadek taki, co do zasady, dotyczy:
• Publicznie dostępnych źródeł, np. rejestrów handlowych i gospodarczych, targów, wystaw, źródeł internetowych, gazet, katalogów handlowych, itd.
• Osób trzecich, jakie nie są stowarzyszone z Cold Jet, np. Stowarzyszeń handlowych/gospodarczych, towarzystw ubezpieczeniowych, itd.

Cel przetwarzania danych przez Cold Jet i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w dozwolonych prawnie celach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi RODO i odpowiednich dla danego kraju ustaw o ochronie danych.

Przetwarzamy dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych
Przetwarzamy dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych w stosunku do naszych klientów i dostawców lub w celu realizacji tzw. środków poprzedzających zawarcie umowy, jakie są wykonywane na indywidualną prośbę.
W takich przypadkach cel przetwarzania danych jest określony w umowie, jaką zawarliśmy z naszymi klientami lub dostawcami i poprzez usługi, jakie świadczymy na mocy takiej umowy. Obejmuje on także, na przykład, przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłaniem katalogów, informacji o naszych usługach lub przygotowaniem szczegółowych ofert.

Przetwarzamy dane w celu ochrony zgodnych z prawem interesów
Ponadto przetwarzamy dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do zabezpieczenia zgodnych z prawem interesów Cold Jet lub spółek Cold Jet, a także naszych klientów (oraz odpowiednio innych osób trzecich). W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe jedynie z należytym uwzględnieniem Państwa odpowiednich interesów.
Obejmuje to:
• Dostawy produktów Cold Jet i realizację usług
• Obsługę klientów oraz obsługę reklamacji
• Mailing, o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w takich celach
• Nadzorowanie publicznie dostępnych pomieszczeń w naszych oddziałach za pomocą sprzętu optycznego i elektronicznego (nadzór video)
• Przekazywanie danych osobowych wewnątrz Cold Jet w wewnętrznych celach administracyjnych

Przetwarzamy dane za Państwa zgodą
Przetwarzamy także Państwa dane osobowe, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Zgodę taką można odwołać w dowolnym czasie. Należy jednak zauważyć, że dozwolone jest przetwarzanie danych do dnia odwołania zgody.

Przetwarzamy dane w celu wypełniania zobowiązań prawnych
Musimy przetwarzać pewne dane, aby wypełniać zobowiązania prawne. Takie zobowiązania mogą wyniknąć z pewnych przepisów międzynarodowych praw handlowych, podatkowych i społecznych, a także prawodawstwa europejskiego, np. w związku z rozporządzeniami dotyczącymi zapobiegania finansowania terroryzmu. W szczególności, może to także powodować obowiązki dla Cold Jest w zakresie zabezpieczenia, przechowywania, raportowania i gromadzenia danych w celach kontrolnych realizowanych przez odpowiednie organy.

Przetwarzamy dane na stronie internetowej, by doskonalić obsługę klienta
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszych stron internetowych w celu prowadzenia, świadczenia i doskonalenia usług Cold Jet, jakie oferujemy naszym klientom. Cele te obejmują:
• Udostępnienie i doskonalenie stron internetowych Cold Jet oraz rozwiązywanie problemów – Korzystamy z Państwa danych osobowych, by poprawić funkcjonalność, analizować wykonanie, naprawić błędy oraz doskonalić użyteczność i skuteczność naszej strony internetowej.
• Rekomendacje i personalizację – Możemy używać Państwa danych osobowych do rekomendowania właściwości, produktów i usług, jakie mogą być dla Państwa interesujące, by określać Państwa preferencje i personalizować strony internetowe Cold Jet na Państwa użytek.
• Komunikację z Państwem – Korzystamy z Państwa danych osobowych, aby się z Państwem kontaktować w związku z produktami Cold Jest i usługami, w przypadku których poprosili Państwo o informacje.

Informacje dotyczące zmiany celu
Jeżeli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w innym celu niż ten, w jakim je pierwotnie zebraliśmy, poinformujemy Państwa o tym nowym celu w zakresie dozwolonym przez prawo.

Odbiorcy Państwa Danych

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie innym spółkom Cold Jet, jeżeli i w zakresie w jakim jest to konieczne do ochrony naszych zgodnych z prawem i umowami praw i obowiązków. Może to obejmować np. koordynowanie naszych usług umownych. Typowym przykładem są scentralizowane usługi zarządzania relacjami z dostawcami i klientami, scentralizowane usługi IT i wewnętrznego centrum usług wspólnych w zakresie finansowania i księgowości.

Współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi w celu wypełniania niektórych zobowiązań umownych. Ma to miejsce np. w przypadku określonych usług zarządzania dostawcami i klientami, hostingu infrastruktury IT oraz zewnętrznego centrum usług wspólnych w zakresie finansowania i księgowości, obsługi płatności (karty kredytowe, polecenie zapłaty, zapłata faktury po dostarczeniu zamówienia), logistyki i dostaw, działań promocyjnych lub realizacji zamówień internetowych. Jeżeli angażujemy usługodawców zewnętrznych, odbywa się to zawsze w zakresie zgodnym z prawem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Przekazujemy dane osobowe innym odbiorcom spoza Cold Jet, wyłącznie gdy ciąży na nas taki obowiązek prawny. We wszelkich pozostałych przypadkach przekażemy Państwa dane innym osobom trzecim, jeżeli otrzymamy Państwa odpowiednią zgodę na to.

W kontekście ciągłego rozwoju naszej działalności możemy zbywać spółki zależne lub części działalności lub dokonać fuzji naszej działalności lub jej części z inną spółką. Transakcje takie pociągają zwykle za sobą transfer informacji o klientach, związanych ze sprzedaną lub zbytą spółką zależną lub częścią działalności do kupującego lub spółki utworzonej w wyniku fuzji. W takim przypadku Państwa dane osobowe będą nadal podlegały postanowieniom niniejszej polityki prywatności. W mało prawdopodobnym przypadku kompletnej sprzedaży Cold Jet lub jej istotnych części, Państwa dane osobowe także zostaną przekazane kupującemu.

Obowiązek przekazania Danych

By móc dostarczać klientom nasze usługi, musimy przetwarzać pewne dane osobowe lub jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawnych. Zbieramy od Państwa odpowiednie dane w momencie zawierania umowy (np. adres, służbowe dane kontaktowe i funkcja). Bez tych danych nie możemy zawierać umów z naszymi klientami.

Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji i profilowanie

Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w przypadku procedur, jakie miałyby skutki prawne lub podobnie znaczący wpływ na Państwa. Żadne decyzje nie są podejmowane bez ich skontrolowania przez człowieka.

W Cold Jet nie ma miejsca profilowanie w rozumieniu art. 4 (4) RODO.

III. W jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe dla potrzeb naszych stron internetowych

Spółki Cold Jet prowadzą strony internetowe, by przekazywać Państwu informacje dotyczące firmy oraz swoich produktów i usług.

Typ i pochodzenie danych osobowych przetwarzanych przez Cold Jet

Jeżeli odwiedzą Państwo jedną ze stron internetowych Cold Jet, możemy zebrać od Państwa pewne dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane w związku z tym obejmują Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniem naszych stron internetowych są zwykle przekazywane przez Państwa w trakcie korzystania z naszej strony internetowej.

W niektórych przypadkach przetwarzane dane osobowe mogą być także dostarczane przez osoby trzecie, które nie są stowarzyszone z Cold Jet, takie jak dostawcy usług internetowych, partnerzy marketingowi czy wtyczki softwarowe. Poniższe dane (w szczególności informacje o logowaniu i dane urządzenia) są automatycznie przetwarzane przez Cold Jet:

• Nazwa Państwa dostawcy usług internetowych (ISP)
• Państwa adres IP
• Rodzaj Państwa wyszukiwarki i Państwa systemu operacyjnego (OS)
• Data, czas trwania i godzina Państwa wizyty
• Odwiedzane strony internetowe
• Pobrane dane i pliki
• Państwa kraj
• URL Państwa podmiotu przekierowującego
• Wyszukiwane przez Państwa wyrażenie, gdy zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową przez wyszukiwarkę

Cel przetwarzania danych przez Cold Jet i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym w każdym przypadku.

Przetwarzamy dane, aby wypełniać nasze zobowiązania umowne
Przetwarzamy dane, aby wypełniać nasze zobowiązania umowne w stosunku do naszych klientów lub aby wykonywać tzw. działania przedumowne, jakie są realizowane na szczególny wniosek. Tak się dzieje np. gdy rejestrują się Państwo w związku z pewnymi usługami, dla potrzeb usług internetowych lub na naszym portalu dla dostawców.

Przetwarzamy dane, by chronić nasze zgodne z prawem interesy
Przetwarzamy także dane osobowe w zakresie, w jakim jest to konieczne do ochrony zgodnych z prawem interesów Cold Jet lub spółek Cold Jet, oraz naszych klientów (a także innych osób trzecich, gdy ich to dotyczy). Gdy ma to miejsce, przetwarzamy dane osobowe jedynie po należytym uwzględnieniu Państwa odpowiednich interesów. Obejmuje to:

• Działania w celu anonimizacji zachowania użytkownika, aby dalej doskonalić nasze strony internetowe,
• Działania w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, takie jak zarządzanie rachunkami użytkowników, koszyki na zakupy

Przetwarzamy dane za Państwa zgodą
Przetwarzamy także Państwa dane osobowe, jeżeli otrzymaliśmy na to Państwa zgodę. Możecie Państwo odwołać taką zgodę w dowolnym czasie. Należy jednak zauważyć, że przetwarzanie danych do dnia odwołania zgody jest dopuszczalne. Obejmuje to:

• Rejestracje subskrypcji newslettera
• Promocje
• Prośby o kontakt/ wnioski

Odbiorcy Państwa danych

Spółki, pracownicy i usługodawcy Cold Jet
Cold Jet udostępnia dane osobowe powyżej określonym podmiotom.

Dostawcy mediów społecznościowych
Na niektórych stronach internetowych Cold Jet dodaje treści i publikacje (blogi, posty, wiadomości, nagrania video, wywiady, itd.), jakie zostały już opublikowane w innych mediach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Twitter). Jeżeli nie klikną Państwo na te treści, nie zostaną przesłane żadne informacje do dostawcy mediów społecznościowych.
Poprzez kliknięcie na treść Tablicy Mediów Społecznościowych do danego dostawcy mediów społecznościowych mogą zostać przesłane informacje, które mogą być przechowywane, przetwarzanie i wykorzystywane tam zgodnie z jego polityką prywatności. Banner informacyjny na Tablicy Mediów Społecznościowych powinien Państwa poinformować, że klikając na określoną treść, zgadzacie się Państwo na przesłanie swoich danych osobowych.

Jeżeli będziecie chcieli uniemożliwić dostawcom mediów bezpośrednie powiązane danych zebranych przez naszą stronę internetową ze swoim profilem w danym serwisie, będziecie musieli wylogować się z każdego serwisu dostawcy.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych przez dostawców mediów społecznościowych znajdziecie Państwo pod poniższymi adresami:

Pliki Cookies

Korzystamy z plików cookies, pikseli i innych technologii (zwanych dalej „plikami cookie”), aby rozpoznać Państwa wyszukiwarkę lub urządzenie, dowiedzieć się więcej o Państwa zainteresowaniach oraz dostarczać Państwu istotne treści i usługi.

Korzystamy z plików cookie pochodzących z:
• Cold Jet
• Google Analytics
• Google AdWords i TopSpot (usługi zarządzania słowami kluczowymi)
• HubSpot website automation

Wykorzystujemy pliki cookie do rozpoznawania wyszukiwarki lub urządzenia, aby dowiedzieć się więcej o Państwa zainteresowaniach oraz dostarczać Państwu istotne treści i usługi, a także w innych celach, w tym m.in.:
• Rozpoznawania Państwa, gdy zapisujecie się do naszych serwisów. To umożliwia nam przesyłanie Państwu rekomendacji produktowych, wyświetlanie spersonalizowanych treści oraz dostarczanie innych dostosowanych do indywidualnych potrzeb cech i usług.
• Zapamiętywanie Państwa określonych preferencji. To umożliwia nam honorowanie Państwa wyborów (na przykład: wybór języka).
• Zapamiętywanie pozycji umieszczonych przez Państwa w koszyku (obsługa klienta).
• Prowadzenie badań i diagnostyki w celu doskonalenia treści, produktów i usług Cold Jet.
• Dostarczanie na stronach Cold Jet treści, w tym sugestii, istotnych dla Państwa zainteresowań.
• Raportowanie. Umożliwia nam to mierzenie i analizowanie wydajności naszej strony internetowej.

Pliki cookie Cold Jet umożliwiają Państwu korzystanie z niektórych istotnych właściwości na naszej stronie internetowej. Na przykład, jeżeli zablokujecie lub w inny sposób odrzucicie nasze pliki cookie, nie będziecie mogli dodawać części do swojego koszyka zakupowego.

Zatwierdzone osoby trzecie mogą także umieszczać pliki cookie w trakcie Państwa pobytu na stronach internetowych Cold Jet. Do takich osób trzecich należą wyszukiwarki, dostawcy usług pomiarowych i analitycznych, mediów społecznościowych oraz nasi zatwierdzeni partnerzy, którzy świadczą dla nas usługi, których nie wykonujemy samodzielnie przy wykorzystaniu naszych zasobów wewnętrznych. Osoby trzecie korzystają z plików cookie w procesie dostarczania treści istotnych dla Państwa zainteresowań, pomiaru skuteczności naszych reklam Adwords oraz realizacji usług w imieniu Cold Jet.

Plikami cookie z wyszukiwarki można zarządzać poprzez ustawienia wyszukiwarki. W zakładce „Pomoc” w większości wyszukiwarek można uzyskać informacje, jak uniemożliwić akceptowanie nowych plików cookie przez wyszukiwarkę, w jaki sposób ustawić powiadamianie przez wyszukiwarkę, kiedy otrzymacie Państwo nowy plik cookie, w jaki sposób dezaktywować pliki cookie i kiedy pliki cookie tracą ważność. W przypadku dezaktywowania wszystkich plików cookie w wyszukiwarce, ani my, ani żadne inne podmioty nie będą mogły umieścić plików cookie w Państwa wyszukiwarce. Jednak w takiej sytuacji możecie Państwo manualnie ustawiać swoje preferencje przy każdej wizycie na stronie, lecz niektóre właściwości i usługi mogą pozostać nieaktywne.

Łącza

Nasze strony internetowe zawierają łącza do innych stron internetowych, w przypadku których obowiązują komunikaty dotyczące ochrony danych opublikowane przez operatorów tych stron internetowych.

WAŻNY KOMUNIKAT

Informacja dotycząca prawa do wyrażenia sprzeciwu

1. Sprzeciw w szczególnych indywidualnych sytuacjach
Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu w dowolnym czasie w odniesieniu do pewnych rodzajów przetwarzania Państwa danych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. To prawo dotyczy przetwarzania danych w interesie publicznym oraz przetwarzania danych w celu ochrony oddzielnych zgodnych z prawem interesów. Prawo to dotyczy także profilowania, o ile opiera się ono na tych dwóch powyższych postanowieniach.
W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych. Jednak nie w sytuacji, gdy będziemy mogli udowodnić, że istnieją przeciwne powody na poparcie ochrony przetwarzania, jakie przeważają w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu zgodnych z prawem roszczeń, egzekwowaniu ich i obrony przed nimi.

2. Sprzeciw w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego
W poszczególnych przypadkach przetwarzamy Państwa dane dla potrzeb marketingu bezpośredniego. Są to m.in. sytuacje, gdy przesyłamy Państwu informacje o ofertach specjalnych lub promocjach i upustach.
Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w takich celach. Prawo do dotyczy także profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

W przypadku jakiegokolwiek sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla takich celów.
Państwa sprzeciw nie musi zostać wyrażony w określonej formie, można go przesłać na nasz adres e-mail: [email protected]

Loveland, OH, USA, Czerwiec 2019

cHCEMY TOBIE POMÓC

Jesteś zainteresowany, ale nie wiesz jak zacząć?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak suchy lód może usprawnić Twoją działalność.