Gegevensprivacy en -bescherming

Hoofdkantoor
Cold Jet
455 Wards Corner Road
Loveland, OH, 45140
Verenigde Staten

Dit privacybeleid is van toepassing op u, de Gebruiker van deze Website en Cold Jet, de eigenaar en aanbieder van deze Website. Cold Jet neemt de privacy van uw gegevens heel ernstig. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle Gegevens die door ons worden verzameld of door u worden verstrekt in verband met uw gebruik van de Website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn vanaf deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot links naar social media-websites die we eventueel aanbieden.

De volgende privacyverklaring informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cold Jet, LLC, Cold Jet BVBA, Cold Jet GmbH, Cold Jet A/S, Cold Jet S.L. en Cold Jet Sp. z o.o. (gezamenlijk “Cold Jet”).

Af en toe kan het nodig zijn om dit privacybeleid in zijn geheel en bepaalde delen ervan aan te passen om te voldoen aan de bijgewerkte wettelijke vereisten of om de invoering van nieuwe diensten te dekken. De meest recente versie van onze privacyverklaring vindt u op de website:https://www.coldjet.com/en/company/privacy-policy.php

I. Algemene informatie over gegevensbescherming bij Cold Jet

Verwerkingsverantwoordelijke en Data Protection Officer

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de wet op de gegevensbescherming is: Cold Jet.
De Data Protection Officer van Cold Jet staat tot uw beschikking om al uw vragen over gegevensbescherming bij Cold Jet per e-mail of per post te beantwoorden. U kunt contact opnemen met de DPO op het volgende adres:

Cold Jet
Data Protection Officer
455 Wards Corner Road
Loveland, OH 45140
Verenigde Staten
Email: [email protected]

Uw rechten inzake gegevensbescherming

In verband met de verwerking van persoonsgegevens door Cold Jet hebben alle betrokkenen – binnen de wettelijke grenzen van de lidstaten – de volgende rechten op grond van Artikel 15 tot en met 21 van de GDPR:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar

Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken voor de toekomst. Een dergelijke intrekking heeft geen gevolgen voor het verleden, d.w.z. dat ze geen invloed heeft op de doeltreffendheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking. Indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door Cold Jet niet in overeenstemming is met de regelgeving inzake gegevensbescherming of indien u niet tevreden bent over de door ons verstrekte informatie, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zie Art. 77 GDPR).

Overdracht naar derde landen of internationale organisaties

Wij waken erover dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan ontvangers in landen zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming (derde landen). In sommige gevallen kan dit echter niet volledig worden vermeden. Indien dit het geval is, heeft Cold Jet passende maatregelen genomen en zal Cold Jet passende maatregelen nemen om te allen tijde een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de ontvanger te waarborgen.

Opslag- en bewaartermijnen

Wij verwerken persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen. Zodra de betreffende gegevens hiervoor niet meer nodig zijn, worden ze meestal gewist. Om aan bepaalde wettelijke vereisten te voldoen, moeten we echter een aantal gegevens opslaan die verder gaan dan de beëindiging van de contractuele relaties. Dit omvat commerciële en fiscale documentatie, bewijsstukken en opslagverplichtingen. In deze gevallen zijn wij over het algemeen verplicht om gegevens gedurende drie tot tien jaar te beschermen of te bewaren of in zeldzame gevallen, bijvoorbeeld in het kader van juridische geschillen, veel langer te bewaren.

Hoe veilig is mijn informatie?

Wij ontwerpen onze systemen en apparaten met het oog op veiligheid en privacy.

Wij werken eraan om de veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht te beschermen door gebruik te maken van SSL-software (Secure Sockets Layer), die de informatie die u invoert, versleutelt.

Wij verzamelen geen creditcard- of andere financiële informatie via onze website.

Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke klantgegevens. Onze veiligheidsprocedures houden in dat we een bewijs van identiteit kunnen vragen voordat we persoonlijke informatie aan u bekendmaken.

II. Verwerking van persoonsgegevens door Cold Jet voor de kerndoeleinden van het bedrijf

Cold Jet biedt klanten uit de industriële detailhandel, de handel, de wetenschappelijke, onderzoeks- en publieke sector een uitgebreid product- en dienstenportfolio aan. Onze klanten, leveranciers en partners zijn net zo divers als wij. Om onze complexe internationale activiteiten uit te voeren, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

Soort en oorsprong van de door Cold Jet verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen in het kader van de zakelijke relatie met onze klanten, leveranciers en partners. “Verwerking” betekent dat we persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwijderen of overdragen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De door ons verwerkte persoonsgegevens omvatten onder meer:

 • Stam- en contactgegevens van klanten en leveranciers, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, afdeling van onze contactpersonen enz.;
 • Gegevens die we nodig hebben voor de facturering en de betalingsverwerking, zoals bankgegevens, btw-nummer, kredietbeheerinformatie enz., voor zover het de gegevens van een natuurlijke persoon betreft;
 • Informatie over het beheer van de leveranciers- en klantrelatie, zoals de bestelgeschiedenis enz., voor zover het de gegevens van een natuurlijke persoon betreft;
 • Speciale categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot klanten van onze gezondheidszorgactiviteiten, zoals diagnostische en therapeutische informatie die nodig is voor de behandeling

Wij ontvangen de door ons verwerkte persoonsgegevens regelmatig in het kader van en tijdens het verloop van onze zakelijke relatie met onze klanten. In sommige gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens van aan Cold Jet gelieerde bedrijven, zoals bijvoorbeeld contactgegevens van leveranciers in het kader van Cold Jet’s beheer van de leveranciersrelatie. In sommige gevallen verwerken we ook persoonsgegevens die we ontvangen hebben op een andere manier, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit is regelmatig het geval wat betreft:

 • Voor het publiek toegankelijke bronnen, zoals handels- en ondernemingsregisters, handelsbeurzen, tentoonstellingen, internetbronnen, kranten, handelsgidsen enz.;
 • Derden die niet gelieerd zijn aan Cold Jet, zoals branche- en bedrijfsverenigingen, kredietagentschappen, verzekeringsmaatschappijen, enz.

Doel van de verwerking door Cold Jet en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor toegestane doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen van de GDPR en de relevante nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij verwerken gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten en leveranciers of om zogenaamde precontractuele maatregelen uit te voeren, die op een specifiek verzoek plaatsvinden.

In deze gevallen wordt het doel van de gegevensverwerking bepaald door de overeenkomst die wij met onze klanten of leveranciers hebben gesloten en de diensten die in het kader van deze overeenkomst worden verstrekt. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verzending van catalogi, informatie over onze diensten of de voorbereiding van specifieke aanbiedingen.

Wij verwerken gegevens om legitieme belangen te beschermen

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van Cold Jet of Cold Jet-bedrijven en onze klanten (en, indien van toepassing, andere derden) te beschermen. Indien dit het geval is, verwerken wij persoonsgegevens alleen na zorgvuldige afweging van uw relevante belangen.

Dit omvat:

 • De levering van Cold Jet-producten en de verstrekking van diensten;
 • Klantenservice en klachtenafhandeling;
 • Direct mailing, mits u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden;
 • De bewaking van voor het publiek toegankelijke ruimten in onze vestigingen met optische elektronische apparatuur (videobewaking);
 • Overdracht van persoonsgegevens binnen Cold Jet voor interne administratieve doeleinden.

Wij verwerken gegevens met uw toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook als u ons uw toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er echter rekening mee dat de gegevensverwerking tot de datum van intrekking toegestaan blijft.

Wij verwerken gegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Wij zijn verplicht om bepaalde gegevens te verwerken om zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dergelijke verplichtingen kunnen voortvloeien uit sommige bepalingen van het nationale handels-, ondernemings-, belasting- en sociaal recht, alsook uit Europese wetgeving, bijvoorbeeld in verband met regelgeving ter voorkoming van de financiering van terrorisme. In detail kan dit ook leiden tot verplichtingen voor Cold Jet om gegevens te beveiligen, op te slaan, te rapporteren en te verzamelen, die over het algemeen voor controledoeleinden dienen bij de respectieve autoriteiten.

Wij verwerken websitegegevens om de klantervaring te verbeteren

Wij verwerken uw persoonsgegevens die via onze websites worden verzameld om de Cold Jet-diensten die wij aan onze klanten aanbieden, te beheren, te verstrekken en te verbeteren. Deze doeleinden omvatten:

 • Cold Jet-websites aanbieden, verbeteren en problemen oplossen. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om functionaliteit te bieden, prestaties te analyseren, fouten te herstellen en de bruikbaarheid en doeltreffendheid van onze website te verbeteren
 • Aanbevelingen en personalisatie. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om functies, producten en diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren, om uw voorkeuren te identificeren en uw ervaring met Cold Jet-websites te personaliseren
 • Met u communiceren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren met betrekking tot de producten en diensten van Cold Jet waarover u informatie hebt gevraagd.

Informatie met betrekking tot de wijziging van het doel

Mochten wij uw persoonsgegevens om een andere reden dan die waarvoor wij ze oorspronkelijk hebben verzameld, verwerken, dan zullen wij u van dit nieuwe doel op de hoogte stellen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Ontvangers van uw gegevens

Persoonsgegevens worden alleen aan andere bedrijven van Cold Jet ter beschikking gesteld indien en voor zover dit noodzakelijk is om onze wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de coördinatie van onze contractuele diensten. Typische voorbeelden zijn gecentraliseerde leveranciers- en klantbeheerdiensten, gecentraliseerde IT-diensten en een intern shared service center op het vlak van financiën en boekhouding.

Wij werken samen met externe dienstverleners om bepaalde contractuele verplichtingen na te komen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor specifieke leveranciers- en klantenbeheerdiensten, hosting van IT-infrastructuur en een extern shared service center op het vlak van financiën en boekhouding, betalingsverwerking (creditcard, domiciliëring, aankoop op rekening), logistiek en levering, promotionele activiteiten of de transactie van online bestellingen. Voor zover wij externe dienstverleners inschakelen, gebeurt dit altijd binnen de wettelijke grenzen en in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere ontvangers buiten Cold Jet als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens alleen aan andere derden doorgeven als u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

In het kader van de voortdurende ontwikkeling van onze activiteiten kunnen we dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen afstoten of onze activiteiten of delen daarvan doen fuseren met een ander bedrijf. Dergelijke transacties houden doorgaans de overdracht in van klanteninformatie met betrekking tot de verkochte of afgestoten dochteronderneming of bedrijfsonderdeel aan de koper of aan de uit de fusie ontstane onderneming. Uw persoonlijke informatie blijft in dit geval onderworpen aan de bepalingen van dit privacybeleid. In het onwaarschijnlijke geval van een volledige verkoop van Cold Jet of substantiële delen daarvan, zullen uw persoonsgegevens ook aan de koper worden doorgegeven.

Verplichting om gegevens te verstrekken

Om onze diensten aan onze klanten te kunnen verstrekken, moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken of zijn wij wettelijk verplicht om dit te doen. Wij verzamelen de desbetreffende gegevens van u bij het afsluiten van de overeenkomst (bv. adres, zakelijke contactgegevens en functie). Zonder deze gegevens kunnen we geen contracten afsluiten met onze klanten.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor procedures die juridische implicaties of een vergelijkbare significante impact op u hebben. Er zal geen besluit worden genomen zonder verdere menselijke controle.

Profilering in de zin van Art. 4 (4) GDPR vindt niet plaats bij Cold Jet.

III. Hoe we persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden van onze websites

De bedrijven van Cold Jet beheren websites om u te voorzien van informatie over de bedrijven van Cold Jet en hun producten en diensten.

Soort en oorsprong van de door Cold Jet verwerkte persoonsgegevens

Wanneer u een van de websites van Cold Jet bezoekt, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen. Persoonsgegevens die in dit verband worden verwerkt, zijn onder andere uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Persoonsgegevens die in verband met de werking van onze websites worden verwerkt, worden doorgaans door u verstrekt in het kader van het gebruik van onze website.

In sommige gevallen kunnen de verwerkte persoonsgegevens echter ook worden verstrekt door derden die niet aan Cold Jet gelieerd zijn, zoals internetproviders, gelieerde marketingbedrijven of softwareplug-ins. De volgende gegevens (in het bijzonder loginformatie en apparaatgegevens) worden automatisch verwerkt door Cold Jet:

 • De naam van uw Internet Service Provider (ISP),
 • Uw IP-adres
 • Uw browsertype en uw besturingssysteem (OS)
 • Datum, duur en tijdstip van uw bezoek
 • Bezochte websites
 • Geëxtraheerde gegevens en gedownloade bestanden
 • Uw land
 • Uw verwijzende URL
 • Uw zoekterm voor het geval u door een zoekmachine naar onze website werd doorverwezen

Doel van de verwerking door Cold Jet en rechtsgrondslag

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dat in elk geval noodzakelijk is

Wij verwerken gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten of om zogenaamde precontractuele maatregelen uit te voeren, die op een specifiek verzoek plaatsvinden. Dit kan het geval zijn wanneer u zich registreert voor bepaalde diensten, voor online bestellingen of ons leveranciersportaal.

Wij verwerken gegevens om legitieme belangen te beschermen

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van Cold Jet of Cold Jet-bedrijven en onze klanten (en, indien van toepassing, andere derden) te beschermen. Indien dit het geval is, verwerken wij persoonsgegevens alleen na zorgvuldige afweging van uw relevante belangen. Dit omvat:

 • Maatregelen om geanonimiseerd gebruikersgedrag te analyseren om zo onze websites verder te verbeteren
 • Maatregelen om websitefunctionaliteiten zoals gebruikersaccountbeheer, winkelwagentjes en dergelijke aan te bieden

Wij verwerken gegevens met uw toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook als u ons uw toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er echter rekening mee dat de gegevensverwerking tot de datum van intrekking toegestaan blijft. Dit omvat:

 • Aanmeldingen voor de nieuwsbrief
 • Promoties
 • Contactaanvragen/inzendingen

Ontvangers van uw gegevens

Cold Jet-bedrijven, -werknemers en -dienstverleners

Cold Jet deelt persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven.

Aanbieders van sociale media

Op sommige websites integreert Cold Jet extra inhoud en publicaties (blogs, posts, nieuws, video’s, interviews enz.) die al op andere sociale media/sociale netwerken (bv. Facebook, LinkedIn, Twitter) werden gepubliceerd. Zolang u niet op dergelijke inhoud klikt, worden er geen persoonsgegevens aan de betreffende social media-aanbieder doorgegeven.

Door op de inhoud van de Social Media Wall te klikken, kan informatie worden overgedragen aan de betreffende social media-aanbieder en daar worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met zijn privacybeleid. Een informatiebanner op de Social Media Wall informeert u dat u door op specifieke inhoud te klikken, akkoord gaat met een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens.

U dient uit te loggen voor de diensten van elke aanbieder als u wilt voorkomen dat aanbieders de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks in verband brengen met uw profiel in die dienst.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de social media-aanbieders vindt u hier:

Cookies

Wij gebruiken cookies, pixels en andere technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd) om uw browser of apparaat te herkennen, meer te weten te komen over uw interesses en om u te voorzien van essentiële functies en diensten.

Wij gebruiken cookies van:

 • Cold Jet
 • Google Analytics
 • Google AdWords en TopSpot (AdWords-beheerdiensten)
 • HubSpot-websiteautomatisering

Wij gebruiken cookies om uw browser of apparaat te herkennen, meer te weten te komen over uw interesses, u te voorzien van essentiële functies en diensten en voor aanvullende doeleinden, waaronder:

 • U herkennen wanneer u zich aanmeldt om onze diensten te gebruiken. Dit stelt ons in staat u productaanbevelingen te doen, gepersonaliseerde inhoud te tonen en andere aangepaste functies en diensten te leveren
 • Het bijhouden van uw specifieke voorkeuren. Dit stelt ons in staat om uw keuzes te respecteren (bijvoorbeeld: taalkeuze)
 • Het bijhouden van de artikelen die in uw winkelwagentje (klantendienst) zijn opgeslagen
 • Het uitvoeren van onderzoek en diagnostiek om de inhoud, producten en diensten van Cold Jet te verbeteren
 • Het leveren van inhoud, inclusief suggesties, die relevant is voor uw interesses op Cold Jet-sites
 • Rapportering. Dit stelt ons in staat om de prestaties van onze website te meten en te analyseren

Cold Jet-cookies stellen u in staat om gebruik te maken van een aantal essentiële functies van onze website. Als u bijvoorbeeld onze cookies blokkeert of op een andere manier weigert, kunt u geen onderdelen toevoegen aan uw winkelwagentje van de klantendienst.

Goedgekeurde derden kunnen ook cookies instellen wanneer u met Cold Jet-websites communiceert. Derden zijn onder meer zoekmachines, aanbieders van meet- en analysediensten, sociale medianetwerken en onze erkende partners die diensten voor ons leveren die wij zelf niet met interne middelen uitvoeren. Derden gebruiken cookies om inhoud te leveren die relevant is voor uw interesses, om de doeltreffendheid van onze AdWords-advertenties te meten en om diensten te verlenen namens Cold Jet.

U kunt de cookies van uw browser beheren via uw browserinstellingen. De ‘Help’-functie van de meeste browsers vertelt u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, hoe u de browser kunt vragen u op de hoogte te stellen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, hoe u cookies kunt uitschakelen en wanneer cookies verlopen. Als u alle cookies in uw browser uitschakelt, zullen noch wij, noch derden cookies naar uw browser sturen. Als u dit echter doet, kan het zijn dat u elke keer dat u een site bezoekt, bepaalde voorkeuren handmatig moet aanpassen en dat sommige functies en diensten niet werken.

Links

Onze websites bevatten links naar andere websites, die onderworpen zijn aan afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve operatoren van dergelijke websites.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Informatie met betrekking tot uw recht op bezwaar

1. Bezwaar in bijzondere individuele situaties

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit recht is van toepassing op gegevensverwerking in het algemeen belang en op gegevensverwerking ter bescherming van legitieme afzonderlijke belangen. Dit recht geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover het gebaseerd is op deze twee bepalingen.
In geval van een tegenstrijdigheid zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken. Dit geldt echter niet als we kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die de bescherming van de verwerking waardig zijn, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

2. Bezwaar tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij u informatie sturen over speciale aanbiedingen of kortingsacties.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Dit recht is ook van toepassing op het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met direct marketing.

In geval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Uw bezwaar vereist geen specifiek formulier en kan per e-mail aan ons worden gericht: [email protected]

Loveland, Verenigde Staten, juni 2019

We zijn hier om te helpen.

Geïnteresseerd, maar niet zeker waar te beginnen?

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe droogijsstralen uw matrijs reiniging proces kan verbeteren.