Ochrana osobních údajů

Sídlo
Cold Jet
455 Wards Corner Road
Loveland, OH, 45140
USA

Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatní mezi vámi jako uživatelem těchto webových stránek a společností Cold Jet jako majitelem a poskytovatelem těchto webových stránek. Společnost Cold Jet bere ochranu vašich údajů velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají použití všech údajů, které o vás shromažďujeme v souvislosti s používáním našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se netýkají webových stránek, na které můžete přejít z těchto webových stránek, mimo jiné včetně případných odkazů na sociální sítě.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o zpracování vašich osobních údajů společností Cold Jet, LLC, Cold Jet BVBA, Cold Jet GmbH, Cold Jet A/S, Cold Jet S.L., a Cold Jet Sp. z o.o. (společně „Cold Jet“).

Čas od času může být nutné upravit celé zásady ochrany osobních údajů nebo jejich části tak, aby splňovaly aktuální právní požadavky nebo pokryly zavedení nových služeb. Poslední verzi našich zásad ochrany osobních údajů najdete na: https://www.coldjet.com/en/company/privacy-policy.php

I. Obecné informace o ochraně osobních údajů ve společnost Cold Jet

Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem údajů odpovědným za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je: společnost Cold Jet.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů odpoví e-mailem nebo poštou na všechny vaše otázky týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti Cold Jet. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na níže uvedené adrese:

Cold Jet
Data Protection Officer
455 Wards Corner Road
Loveland, OH 45140
USA
Email: [email protected]

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů společností Cold Jet mají všechny subjekty údajů v souladu s článkem 15 až 21 GDPR následující práva – v rámci zákonných omezení členských států:

• Právo na přístup
• Právo na opravu
• Právo na výmaz
• Právo na omezení zpracování
• Právo na přenositelnost
• Právo vznést námitku

Dále máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna. Toto odvolání nemá zpětný účinek, tj. nemá vliv na účinnost zpracování údajů provedeného před odvoláním. Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů společností Cold Jet není v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů nebo pokud nejste spokojeni s informacemi, které poskytujeme, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (viz čl. 77 GDPR).

Přenos do zemí třetích stran nebo mezinárodním organizacím

Dáváme si pozor, abychom nepřenášeli vaše údaje příjemcům v zemích bez patřičné úrovně ochrany osobních údajů (třetí země). V některých případech se tomu však nelze zcela vyhnout. Pro takové případy společnost Cold Jet přijala a přijme náležitá opatření, aby vždy zajistila dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů u příjemce.

Doba uchování

Osobní údaje zpracováváme, jen dokud je to nutné k plnění našich smluvních závazků. Jakmile už dané údaje k tomuto účelu nepotřebujeme, obvykle je smažeme. Abychom však splnili určité zákonné požadavky, musíme uchovat některé údaje i po ukončení smluvních povinností. Týká se to obchodní a daňové dokumentace, důkazů a povinností uchování. V těchto případech jsme povinní chránit a uchovat údaje po dobu tří až deseti let nebo ve vzácných případech, např. v případě právních sporů, ještě déle.

Jak jsou mé údaje zabezpečené?

Naše systémy a zařízení navrhujeme s ohledem na bezpečnost a důvěrnost.

Ochranu bezpečnosti vašich údajů během jejich přenosu zajišťujeme používáním softwaru Secure Sockets Layer (SSL), který šifruje zadané údaje.

Prostřednictvím našich webových stránek neshromažďujeme údaje o kreditních kartách ani jiné finanční informace.

V souvislosti se shromažďováním, uchováním a poskytováním osobních údajů zákazníka uplatňujeme fyzická, elektronická a procesní bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní postupy znamenají, že vás můžeme požádat o průkaz totožnosti, než vám sdělíme osobní informace.

II. Zpracování osobních údajů společností Cold Jet k účelům hlavního předmětu podnikání

Společnost Cold Jet nabízí zákazníkům v maloobchodním, obchodním, vědeckém a veřejném sektoru komplexní portfolio výrobků a služeb. Škála našich zákazníků, dodavatelů a partnerů je stejně rozmanitá jako naše společnost. Abychom mohli vykonávat komplexní mezinárodní obchodní činnost, musíme zpracovávat osobní údaje.

Typ a původ osobních údajů zpracovávaných společností Cold Jet

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nutném k plnění našich smluvních a právních závazků v souvislosti s obchodním vztahem s našimi zákazníky, dodavateli a partnery. „Zpracování“ znamená například to, že shromažďujeme, uchováváme, mažeme nebo přenášíme osobní údaje. Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří:

• základní identifikační údaje a kontaktní údaje zákazníků a dodavatelů jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pracovní pozice, oddělení kontaktních osob atd.;
• údaje, které potřebujeme kvůli fakturaci a zpracování plateb jako jsou bankovní údaje, DIČ, informace o správě pohledávek atd., pokud se týkají údajů fyzické osoby;
• informace o řízení vztahů s dodavateli a zákazníky jako historie objednávek atd., pokud se týkají údajů fyzické osoby;
• speciální kategorie osobních údajů týkající se našich zákazníků v oblasti zdravotní péče jako jsou diagnóza a informace související s terapií nutné k léčení.

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme pravidelně v rámci a v průběhu našeho obchodního vztahu se zákazníky. V některých případech získáváme osobní údaje také od přidržených společností společnosti Cold Jet, např. kontaktní údaje od dodavatelů v rámci řízení vztahů s dodavateli společnosti Cold Jet. V některých případech zpracováváme také osobní údaje, které jsme získali jiným způsobem v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. To je obvykle v případě:

• veřejně dostupných zdrojů, např. živnostenských a obchodních rejstříků, obchodních veletrhů, výstav, internetových zdrojů, novin atd.;
• třetích stran, které nejsou přidruženými společnostmi Cold Jet, např. sdružení obchodních společností, úvěrové agentury, pojišťovny atd.

Účel zpracování společností Cold Jet a právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k povoleným účelům a v souladu s platnými právními předpisy GDPR a příslušnými národními zákony o ochraně osobních údajů.

Údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních závazků

Osobní údaje zpracováváme, abychom plnili smluvní závazky vůči zákazníkům a dodavatelům nebo provedli tak zvaná předsmluvní opatření, která provádíme na zvláštní žádost.

V těchto případech určuje účel zpracování údajů smlouva, kterou jsme uzavřeli se zákazníkem nebo dodavatelem, a služby, které v souladu s touto smlouvou poskytujeme. To zahrnuje například také zpracování osobních údajů v rámci zasílání katalogů, informací o našich službách nebo přípravy specifických zakázek.

Údaje zpracováváme s cílem ochrany oprávněných zájmů

Údaje zpracováváme do míry nutné k ochraně oprávněných zájmů společnosti Cold Jet nebo jejích společností a našich zákazníků (a je-li to relevantní, třetích stran). V takovém případě zpracováváme osobní údaje pouze po řádném zvážení vašich příslušných zájmů.

Mezi to patří:
• doručování výrobků a poskytování služeb společnosti Cold Jet;
• zákaznický servis a vyřizování stížností;
• přímý marketing, pokud jste nevznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k těmto účelům;
• sledování veřejně přístupných místností v našich pobočkách pomocí optického a elektronického zařízení (kamerového systému);
• přenos osobních údajů v rámci společnosti Cold Jet k interním administrativním účelům.

Osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem

Osobní údaje zpracováváme, pokud nám k tomu dáte souhlas. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování údajů do dne odvolání souhlasu zůstává povolené.

Údaje zpracováváme s cílem plnění právních závazků

Určité údaje jsme povinni zpracovat, abychom plnili právní závazky. Tyto závazky mohou vyplývat z určitých ustanovení národního obchodního, daňového a sociálního práva, a také z legislativy Evropské unie, např. v souvislosti s předpisy proti financování terorizmu. Důsledkem může být také povinnost společnosti Cold Jet chránit, uchovávat, hlásit a shromažďovat údaje, které slouží ke kontrolním účelům příslušných úřadů.

Údaje z webových stránek zpracováváme s cílem zlepšení zkušenosti zákazníka

Vaše osobní údaje, které jsme shromáždili prostřednictvím našich webových stránek, zpracováváme, abychom mohli provozovat, poskytovat a zlepšovat služby společnost Cold Jet, které nabízíme zákazníkům. K těmto účelům patří:

• poskytování a zlepšování webových stránek společnosti Cold Jet a odstraňování závad z webových stránek. Vaše osobní údaje používáme k zajištění funkčnosti, analýze výkonu, opravě chyb a zlepšování použitelnosti a efektivity našich webových stránek.
• Doporučení a přizpůsobení. Vaše osobní údaje můžeme využívat k doporučování funkcí, výrobků a služeb, které by vás mohly zajímat, určení vašich preferencí a přizpůsobení vaší zkušenosti s webovými stránkami společnosti Cold Jet.
• Komunikace s vámi. Vaše osobní údaje využíváme ke komunikaci s vámi v souvislosti s výrobky a službami společnosti Cold Jet, o kterých jste požadovali informace.

Informace o změně účelu

Pokud bychom zpracovávali vaše osobní údaje z jiného důvodu, než z jakého jsme je původně shromáždili, budeme vás o novém účelu informovat v zákonem povoleném rozsahu.

Příjemci údajů

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze společnostem skupiny Cold Jet, pokud je to nutné k ochraně našich zákonných a smluvních práv a závazků. Může se jednat například o koordinaci našich smluvních služeb. Typickým příkladem jsou centralizované služby řízení dodavatele a zákazníka, centralizované IT služby a interní sdílené servisní centrum v oblasti financí a účetnictví.

Abychom mohli plnit určité smluvní závazky, spolupracujeme s externími poskytovateli služeb. Jedná se například o specifické služby řízení dodavatele a zákazníka, hosting IT infrastruktury a externí sdílená servisní centra v oblasti financí a účetnictví, zpracování plateb (kreditní karty, bezhotovostní platební styk, nákup na účet), logistiku a doručování, reklamní služby nebo provádění online objednávek. Využívání externích poskytovatelů služeb vždy probíhá v zákonem stanovených limitech a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje přenášíme jiným příjemcům mimo společnost Cold Jet pouze tehdy, pokud jsme k tomu povinni. Ve všech ostatních případech přeneseme vaše osobní údaje jiným třetím stranám pouze tehdy, pokud jste nám k tomu poskytli souhlas.

V souvislosti s trvalým zlepšováním naší obchodní činnosti můžeme odprodat dceřiné společnosti nebo části podniků nebo sloučit náš podnik nebo jeho části s jinou společností. Tyto transakce s sebou obvykle nesou přenos údajů zákazníka souvisejících s prodávanou nebo odprodávanou dceřinou společností nebo částí podniku kupujícímu nebo společnosti, která sloučením vzniká. V takovém případě se vaše osobní údaje budou dále řídit ustanoveními těchto zásad osobních údajů. Pokud dojde k prodeji celé společnosti Cold Jet nebo její podstatné části, což je nepravděpodobné, budou vaše osobní informace také přeneseny kupujícímu.

Povinnost poskytovat údaje

Abychom mohli zákazníkům poskytovat naše služby, musíme nebo jsme ze zákona povinni zpracovávat určité osobní údaje. Tyto údaje od vás shromažďujeme po uzavření smlouvy (např. adresa, údaje o kontaktní osobě společnosti a její pracovní pozice). Bez těchto údajů nemůžeme uzavírat smlouvy se zákazníky.

Automatizované rozhodování a profilování

Automatizované rozhodovací procesy nepoužíváme u postupů, které na vás mají právní nebo podobně závažný dopad. Žádné rozhodnutí nebude učiněno bez lidského posouzení.

K profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR ve společnosti Cold Jet nedochází.

III. Jak používáme osobní údaje k účelům našich webových stránek

Společnosti Cold Jet provozují webové stránky, aby vám mohly poskytnout informace o společnostech Cold Jet, jejich výrobcích a službách.

Typ a původ osobních údajů zpracovávaných společností Cold Jet

Při návštěvě některé z webových stránek společností Cold Jet o vás můžeme shromažďovat určité osobní údaje. Mezi osobní údaje zpracovávané v této souvislosti patří vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s provozem našich webových stránek nám obvykle poskytnete během používání webových stránek.

V některých případech mohou zpracovávané osobní údaje poskytnout třetí strany, které nejsou přidruženými společnostmi Cold Jet, například poskytovatelé internetového připojení, přidružené marketingové společnosti nebo softwarové doplňky. Společnost Cold Jet automaticky zpracovává následující údaje (zejména informace o protokolu a data zařízení):

• název poskytovatele internetového připojení (ISP),
• IP adresa,
• typ prohlížeče a operační systém (OS),
• datum, délka a čas návštěvy,
• Navštívené webové stránky,
• získané údaje a stažené soubory,
• země,
• odkazující adresa URL,
• hledaný výraz, pokud vás na naše webové stránky přesměroval vyhledávač.

Účel zpracování společností Cold Jet a právní základ

V každém jednotlivém případě zpracováváme osobní údaje pouze v nezbytné rozsahu.

Údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních závazků
Osobní údaje zpracováváme, abychom plnili smluvní závazky vůči zákazníkům nebo provedli tak zvaná předsmluvní opatření, která provádíme na zvláštní žádost. Může to být tehdy, když se zaregistrujete k odebírání určitých služeb, pro online objednávky nebo do našeho dodavatelského portálu.

Údaje zpracováváme s cílem ochrany oprávněných zájmů
Údaje zpracováváme v míře nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti Cold Jet nebo jejích společností a našich zákazníků (a je-li to relevantní, třetích stran). V takovém případě zpracováváme osobní údaje pouze po řádném zvážení vašich příslušných zájmů. Mezi to patří:

• měření pro analýzu chování anonymizovaných uživatelů s cílem dalšího zlepšování našich webových stránek,
• opatření k poskytování funkcí webových stránek, jako jsou správa uživatelského účtu, nákupní košíky.

Osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem

Osobní údaje zpracováváme, pokud nám k tomu dáte souhlas. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování údajů do dne odvolání souhlasu zůstává povolené. Mezi to patří:
• registrace k odběru newsletterů,
• reklamy,
• kontaktní dotazy/písemné návrhy.

Příjemci údajů

Společnosti Cold Jet, zaměstnanci a poskytovatelé služeb
Společnost Cold Jet sdílí osobní údaje, jak je uvedeno výše.

Poskytovatelé sociálních sítí
Na některé webové stránky přidává společnost Cold Jet doplňující obsah a publikace (blogy, příspěvky, novinky, videa, rozhovory atd.), které byly předtím publikovány na jiných sociálních sítích (např. Facebook, LinkedIn, Twitter). Pokud na tento obsah nekliknete, nedojde k přenosu osobních informací příslušnému poskytovateli sociálních sítí.
Kliknutím na obsah zdi sociálních sítí může dojít k přenosu příslušnému poskytovateli sociálních sítí a jejich uložení, zpracování a použití v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů. Informační banner na zdi sociálních sítí by vás měl informovat, že kliknutím na daný obsah souhlasíte s přenosem vašich osobních informací.
Pokud chcete předejít tomu, aby poskytovatelé přímo spojovali údaje shromážděné prostřednictvím našich stránek s vaším profilem v dané službě, odhlaste se ze všech služeb poskytovatele.
Více informací o zpracování vašich osobních údajů poskytovali sociálních sítí najdete na:

Soubory cookies

Soubory cookies, pixely a jiné technologie (společně „cookies“) používáme, abychom rozpoznali váš prohlížeč nebo zařízení, zjistili víc o vašich zájmech a poskytli vám nezbytné funkce a služby.

Používáme cookies od:
• společnosti Cold Jet,
• Google Analytics,
• Google AdWords a TopSpot (správa adwords),
• automatizace webových stránek HubSpot.

Cookies používáme, abychom rozpoznali váš prohlížeč nebo zařízení, zjistili víc o vašich zájmech, poskytli vám nezbytné funkce a služby, a k dalším účelům, včetně:
• rozpoznání toho, kdy se přihlásíte k našim službám. Díky tomu můžeme poskytovat doporučení o výrobcích, zobrazovat přizpůsobený obsah a poskytovat jiné funkce a služby dle vašich potřeb;
• sledování vašich specifických preferencí. Díky tomu můžeme respektovat vaše rozhodnutí (například výběr jazyka);
• sledování položek uložených v nákupním košíku (zákaznický servis);
• výzkum a diagnostika s cílem zlepšení obsahu, výrobků a služeb společnosti Cold Jet;
• doručování obsahu, včetně návrhů souvisejících s vašimi zájmy na stránkách Cold Jet;
• reporting. Ten nám umožňuje měřit a analyzovat výkon našich webových stránek.

Díky cookies společnosti Cold Jet můžete využívat některé ze základních funkcí našich webových stránek. Pokud například zablokujete nebo odmítnete naše cookies, nebudete moct přidat díly do nákupního košíku v části žádosti o díly zákaznického servisu.

Při vaší interakci s webovými stránkami Cold Jet mohou cookies umisťovat i oprávněné třetí strany. Mezi třetí strany patří vyhledávače, poskytovatelé služeb měření a analytických služeb, sociální sítě a uznaní partneři, kteří nám poskytují služby, které sami neposkytujeme pomocí interních zdrojů. Třetí strany používají cookies při doručování obsahu, který souvisí s vašimi zájmy, k měření efektivity reklam Adwords a poskytování služeb jménem společnosti Cold Jet.

Cookies internetového prohlížeče můžete spravovat v nastavení prohlížeče. V sekci „Nápověda“ ve většině prohlížečů se dozvíte, jak zabránit tomu, aby prohlížeč přijímal nové soubory cookies, jak zajistit, aby vás prohlížeč informoval, když přijmete nový soubor cookies, jak zakázat cookies a kdy vyprší platnost cookies. Pokud v prohlížeči zakážete všechny cookies, my ani třetí strany nebudeme přenášet cookies do vašeho prohlížeče. Pokud je však zakážete, je možné, že budete muset manuálně upravit některé preference při každé návštěvě webových stránek, a některé funkce a služby nemusí fungovat.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které podléhají samostatným oznámením o ochraně osobních údajů příslušných provozovatelů těchto webových stránek.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Informace o právu vznést námitku.

1. Námitka v konkrétních individuálních situacích
Máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti určitým typům zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Toto právo se týká zpracování údajů ve veřejném zájmu a zpracování údajů k ochraně jiných oprávněných zájmů. Právo se také týká profilování, pokud vychází z těchto dvou ustanovení.

V případě rozporu zastavíme zpracování vašich osobních údajů. To však neplatí, pokud dokážeme poskytnout přesvědčivé důkazy hodné ochrany zpracování, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k prosazení, výkonu nebo obhajobě zákonných nároků.

2. Námitka proti zpracování k účelům přímého marketingu
V individuálních případech zpracováváme vaše osobní údajů k účelům přímého marketingu. Například když vám posíláme informace o speciálních nabídkách nebo slevách.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů k těmto účelům. Toto právo se týká také profilování, pokud je spojené s přímým marketingem.

V případě uplatnění námitky, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje k těmto účelům.

Námitka nemusí mít speciální formu a můžete nám ji zaslat na adresu: [email protected]

Loveland, OH, USA, June 2019